kirchbau-Logo   Kirchen in Niederlande LogIn
StartseiteDetailsucheAnsichten:
115 Kirchen gefunden. Anzeige-Ansicht: "". Sortierung nach Postleitzahlen.

1800 GP Alkmaar - ev.-reform. Grote of Sint-Laurenskerk (1450) : Beschr: 157 • Baugesch.: 18 • Bes.: 0
3811 BN Amersfoort - säkularis. Onze Lieve Vrouwetoren : Beschr: 0 • Baugesch.: 56 • Bes.: 0
1011 HJ Amsterdam - säkularis. Zuiderkerk (1611) : Beschr: 21 • Baugesch.: 47 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1012 GX Amsterdam - ev.-reform. Oude Kerk (1309) : Beschr: 82 • Baugesch.: 198 • Bes.: 53 • 2 Bilder
1018 LS Amsterdam - säkularis. Oosterkerk (1671) : Beschr: 42 • Baugesch.: 0 • Bes.: 27 • 1 Bilder
1016 DL Amsterdam - ev.-reform. Westerkerk (1631) : Beschr: 297 • Baugesch.: 35 • Bes.: 79 • 2 Bilder
1012 AD Amsterdam - kath. St. Nicolaaskerk (1884) : Beschr: 33 • Baugesch.: 254 • Bes.: 0 • 2 Bilder
1012 WV Amsterdam - ev.-reform. Engelse Kerk (1682) : Beschr: 0 • Baugesch.: 280 • Bes.: 0 • 2 Bilder
1012 WV Amsterdam - kath. Begijnhofkapel St. Johannes en Ursula Kerk (1671) : Beschr: 0 • Baugesch.: 213 • Bes.: 68 • 1 Bilder
1016 DZ Amsterdam - kath. Onze Lieve Vrouwekerk (1854) : Beschr: 19 • Baugesch.: 15 • Bes.: 0
1011 NZ Amsterdam - kath. Mozes en Aäronkerk (1841) : Beschr: 67 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0
1017 AV Amsterdam - kath. Sint-Franciscus Xaveriuskerk (De Krijtberg) (1883) : Beschr: 19 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1012 PG Amsterdam - kath. Petrus- en Pauluskerk (De Papegaai) (1692) : Beschr: 25 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1015 NA Amsterdam - ev.-reform. Noorderkerk (1623) : Beschr: 0 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1012 JZ Amsterdam - ev.-reform. Waalse Kerk (Wallonische Kirche) (1409) : Beschr: 18 • Baugesch.: 98 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1012 XM Amsterdam - ev.-luth. Oude Lutherse Kerk (1633) : Beschr: 15 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0
1001 AE Amsterdam - säkularis. Nieuwe Kerk (1540) : Beschr: 91 • Baugesch.: 22 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1017 SG Amsterdam - säkularis. Vrije Gemeente (1880) : Beschr: 30 • Baugesch.: 81 • Bes.: 0
1016 NJ Amsterdam - säkularis. Sint-Ignatiuskerk (1929) : Beschr: 74 • Baugesch.: 56 • Bes.: 0
1017 JD Amsterdam - säkularis. Amstelkerk (1670) : Beschr: 73 • Baugesch.: 61 • Bes.: 0
1013 EX Amsterdam - säkularis. Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Posthoornkerk) (1863) : Beschr: 21 • Baugesch.: 54 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1017 LD Amsterdam - ökum. Kerk De Duif (1858) : Beschr: 26 • Baugesch.: 170 • Bes.: 0
1054 GS Amsterdam - säkularis. Kerk van het Allerheiligst Hart van Jezus (Vondelkerk) (1880) : Beschr: 19 • Baugesch.: 158 • Bes.: 0
1017 EM Amsterdam - ev.-reform. Keizersgrachtkerk (1888) : Beschr: 19 • Baugesch.: 11 • Bes.: 0
1012 TS Amsterdam - ökum. Dominicuskerk (1893) : Beschr: 28 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1011 HW Amsterdam - anglikan. Christ Church (1827) : Beschr: 19 • Baugesch.: 11 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1057 JJ Amsterdam - säkularis. Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Chassékerk) (1926) : Beschr: 0 • Baugesch.: 82 • Bes.: 0
1092 BL Amsterdam - [nicht mehr bestehend] Sint-Bonifatiuskerk (1886) : Beschr: 21 • Baugesch.: 69 • Bes.: 0
1012 KW Amsterdam - säkularis. Nieuwezijds Kapel (1912) : Beschr: 70 • Baugesch.: 216 • Bes.: 0
1013 SR Amsterdam - [nicht mehr bestehend] Maria Magdalenakerk (1891) : Beschr: 26 • Baugesch.: 34 • Bes.: 0
1074 HV Amsterdam - [nicht mehr bestehend] Sint-Willibrorduskerk buiten de Veste (1873) : Beschr: 26 • Baugesch.: 34 • Bes.: 0
1093 EG Amsterdam - ev.-reform. Muiderkerk (1892) : Beschr: 0 • Baugesch.: 100 • Bes.: 0
1071 KM Amsterdam - kath. Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk) (1911) : Beschr: 29 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0
1075 XA Amsterdam - kath. Sint-Agneskerk (1931) : Beschr: 0 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0
1012 AG Amsterdam - säkularis. Sint Olofskapel (1450) : Beschr: 0 • Baugesch.: 75 • Bes.: 0
1012 GE Amsterdam - säkularis. Ons′ Lieve Heer op Solder (1660) : Beschr: 34 • Baugesch.: 35 • Bes.: 0
1017 ET Amsterdam - säkularis. Nieuwe Waalse Kerk (Neue Wallonische Kirche) (1856) : Beschr: 21 • Baugesch.: 95 • Bes.: 0
1012 VC Amsterdam - säkularis. Nieuwe Lutherse Kerk (Ronde Lutherse Kerk; Koepelkerk) (1671) : Beschr: 0 • Baugesch.: 113 • Bes.: 0
1072 JS Amsterdam - kath. Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede (Vredeskerk) (1924) : Beschr: 0 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0
1015 TN Amsterdam - freikirchl. Bloemgrachtkerk (1880) : Beschr: 32 • Baugesch.: 60 • Bes.: 0
1052 SJ Amsterdam - säkularis. St. Nicolaas en Barbarakerk (De Liefde) (1992) : Beschr: 76 • Baugesch.: 94 • Bes.: 0
1071 XA Amsterdam - altkath. Petrus en Pauluskerk (1914) : Beschr: 0 • Baugesch.: 11 • Bes.: 0
1054 ZP Amsterdam - [nicht mehr bestehend] St. Vincentiuskerk (1901) : Beschr: 21 • Baugesch.: 89 • Bes.: 0
1054 ES Amsterdam - [nicht mehr bestehend] Koepelkerk (1884) : Beschr: 22 • Baugesch.: 34 • Bes.: 0 • 1 Bilder
1094 PW Amsterdam - säkularis. Gerardus Majellakerk (1925) : Beschr: 13 • Baugesch.: 53 • Bes.: 0
1079 HA Amsterdam - [nicht mehr bestehend] St. Thomas van Aquinokerk (1926) : Beschr: 0 • Baugesch.: 52 • Bes.: 0
1057 DZ Amsterdam - kath. St. Augustinuskerk (1979) : Beschr: 0 • Baugesch.: 129 • Bes.: 0
1055 ND Amsterdam - kath. St. Franciscus van Assisikerk (De Boom) (1911) : Beschr: 23 • Baugesch.: 14 • Bes.: 0
6811 EB Arnhem (Arnheim) - evang. Sint-Eusebiuskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
5721 KG Asten - kath. Grote Kerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
4811 XT Breda - evang. Grote Kerk (1547) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
3034 PN Crooswijk (zu Rotterdam) - evang. Friedhofskapelle »St. Maria der Engelen« (2000) : Beschr: 145 • Baugesch.: 42 • Bes.: 0 • 1 Bilder
2611 GW Delft - ev.-reform. Nieuwe Kerk (1496) : Beschr: 0 • Baugesch.: 54 • Bes.: 0
2611 HP Delft - evang. Oude Kerk (1350) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
2513 AM Den Haag - ev.-reform. Grote Kerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
2514 JE Den Haag - kath. Sint-Jacobus de Meerderekerk (1878) : Beschr: 0 • Baugesch.: 16 • Bes.: 0
7400 Deventer - evang. Kirche (1992) : Beschr: 29 • Baugesch.: 50 • Bes.: 159 • 3 Bilder
7091 ZZ Dinxperlo (zu Aalten) - kath. Kapelle De Rietstap (1912) : Beschr: 23 • Baugesch.: 26 • Bes.: 144 • 3 Bilder
6981 CM Doesburg - evang. Martinikerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
9101 Dokkum - kath. Kirche H. Martinus en de HH. Bonifatius en Gezellen : Beschr: 70 • Baugesch.: 41 • Bes.: 0 • 2 Bilder
5623 DB Eindhoven - kath. Sint-Petruskerk (1914) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
5614 AA Eindhoven - kath. Sint Joriskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
1601 HJ Enkhuizen - kath. Zuiderkerk (1524) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
7514 CL Enschede - kath. Sint Jozefkerk (1894) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
4873 BH Etten (zu Etten-Leur) - evang. Catharinakerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
2801 LB Gouda - kath. Gouwekerk (1904) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
7141 BA Groenlo - kath. Sint-Calixtusbasiliek (1908) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
9712 JG Groningen - ev.-reform. Martinikerk (1470) : Beschr: 62 • Baugesch.: 285 • Bes.: 42 • 1 Bilder
9711 JB Groningen - säkularis. Der Aa-Kerk (1492) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
9711 EJ Groningen - kath. Sint-Jozefkathedraal (1887) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
2011 RD Haarlem - ev.-reform. Grote of Sint-Bavokerk (1400) : Beschr: 76 • Baugesch.: 212 • Bes.: 67 • 2 Bilder
2013 ZK Haarlem - kath. Kathedrale Basiliek St. Bavo (1930) : Beschr: 27 • Baugesch.: 0 • Bes.: 31
5473 GA Heeswijk-Dinther - kath. Sint-Servatiuskerk (1879) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
7551 EE Hengelo - kath. Sint Lambertusbasiliek (1890) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
6075 AE Herkenbosch (zu Roerdalen) - Sint-Sebastianus-Kirche : Beschr: 0 • Baugesch.: 18 • Bes.: 0 • 1 Bilder
5211 KK Herzogenbusch (zu ’s-Hertogenbosch) - kath. Sint-Janskathedraal (St.-Johannes-Kathedrale) (1530) : Beschr: 215 • Baugesch.: 164 • Bes.: 27
5081 CB Hilvarenbeek - kath. Sint Petrus′ Bandenkerk (1449) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
1211 PB Hilversum - kath. Sint-Vituskerk (1892) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
3401 BS Ijsselstein - kath. Sint-Nicolaasbasiliek (1887) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
8921 JT Leeuwarden - kath. Bonifatiuskerk (1882) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
2300 SP Leiden - säkularis. Kirche Unserer lieben Frau : Beschr: 16 • Baugesch.: 0 • Bes.: 23
2311 SP Leiden - säkularis. Pieterskerk (1350) : Beschr: 0 • Baugesch.: 128 • Bes.: 0
2161 BH Lisse - kath. Sint Agathakerk (1903) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
6211 HD Maastricht - kath. Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming "Sterre der Zee" (Liebfrauenbasilika) (1000) : Beschr: 174 • Baugesch.: 136 • Bes.: 20
6211 LD Maastricht - evang. Sint-Janskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
5461 JN Meierijstad (zu Veghel) - kath. Sint-Lambertuskerk (1862) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
4331 AH Middelburg - kath. Klosterkirche Middelburg ( Langer Jan) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 49
6031 CJ Nederweert - kath. Sint-Lambertuskerk (1841) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
4306 CK Nieuwerkerk - ev.-reform. Johanneskerk (1500) : Beschr: 1014 • Baugesch.: 528 • Bes.: 0 • 2 Bilder
4306 CG Nieuwerkerk - ev.-reform. Kirche (1958) : Beschr: 1100 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0 • 2 Bilder
5688 AJ Oirschot - kath. Petruskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
5768 AR Peel en Maas (zu Meijel) - kath. Sint Nicolaaskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
3911 LE Rhenen - kath. Cunerakerk (1531) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
2282 SE Rijswijk - kath. Bonifatiuskerk (1897) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
6041 CR Roermond - kath. Christoffelkathedraal (1410) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
3011 GC Rotterdam - ev.-reform. Grote of Sint-Laurenskerk (Laurentiuskirche) (1525) : Beschr: 40 • Baugesch.: 0 • Bes.: 91
6131 ES Sittard (zu Sittard-Geleen) - kath. St. Petruskerk (1505) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
4651 BE Steenbergen - kath. Sint-Gummaruskerk (1901) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
8331 JC Steenwijk - kath. Sint-Clemenskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
7061 Terborg (zu CG Terborg) - säkularis. Kirche St. Georgskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 396 • Bes.: 0
7061 Terborg - ev.-reform. Oude Georgiuskerk : Beschr: 35 • Baugesch.: 288 • Bes.: 0 • 2 Bilder
7391 AN Twello - kath. Martinuskerk (1887) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
3512 JN Utrecht - ev.-reform. Domkerk Sint-Maarten (1517) : Beschr: 306 • Baugesch.: 88 • Bes.: 22
3511 JP Utrecht - säkularis. Buurkerk (1500) : Beschr: 37 • Baugesch.: 118 • Bes.: 0 • 1 Bilder
3544 TS Utrecht - säkularis. Sint-Martinuskerk (1901) : Beschr: 58 • Baugesch.: 98 • Bes.: 0 • 1 Bilder
5801 CP Venray - kath. Sint-Petrus′ Bandenkerk (1863) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
6063 AR Vlodrop (zu Roerdalen) - kath. St. Martinus-Kirche (1929) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0 • 1 Bilder
6001 EK Weert - kath. Martinuskerk (1456) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
3441 BV Woerden - kath. Bonaventurakerk (1890) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
www.onlinekapelle.de (zu Internet) - kath. St. Arnold Janssen Online-Kapelle (2011) : Beschr: 103 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
7136 LG Zieuwent - kath. St. Werenfriduskerk (1899) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
7201 DM Zutphen - evang. Walburgiskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 29 • Bes.: 0
7201 NH Zutphen - kath. Nieuwstadskerk : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0
8011 LW Zwolle - evang. Sint-Michaëlskerk (1466) : Beschr: 0 • Baugesch.: 277 • Bes.: 0
8011 MS Zwolle - kath. De Peperbus (1483) : Beschr: 0 • Baugesch.: 0 • Bes.: 0

Anmerkungen:
Jahreszahl bezeichnet das "Basisjahr des heutigen Kirchengebäudes",möglichst das Einweihungsjahr für die aktuelle Kubatur.
Zu beschreibenden Feldern wird die Zahl der Zeichen vermerkt als Indiz für die Ausführlichkeit des Datenbankeintrags.


Fehlende Kirche neu anlegen


Startseite kirchbau.de
TheologieGottesdienst/LiturgieKirchenraumpädagogikBauideen/Entwürfe/Technik
EinführungNews/HinweiseLinks


© 2001-2021 redaktion kirchbau.de Haftungsausschluss Datenschutzerklärung Literaturverzeichnis • Umgang mit Quellen • Fotos
TECHNISCHE INFORMATION:
MySQL-Suchstring: SELECT * FROM kirchbau WHERE ((land='Niederlande')) ORDER BY ort